Versterken

Hoe komt het versterken tot stand?

Voorafgaand aan het eventueel versterken van woningen en gebouwen, voert Nationaal Coördinator Groningen (NCG) inspecties uit. We leggen u graag uit welke inspecties er worden uitgevoerd en hoe deze in hun werk gaan.

Twee soorten inspecties

Om te kunnen bepalen of er versterkingsmaatregelen nodig zijn voor een woning of gebouw en zo ja, welke dat zijn, is onderzoek nodig. Inspecties spelen daarbij een belangrijke rol. Om die inspecties uit te voeren schakelt NCG onafhankelijke inspectieteams in. Er zijn twee soorten inspecties, de straatinspectie en de uitgebreide inspectie.

Straatinspectie

De eerste stap in het krijgen van informatie over de aardbevingsbestendigheid van woningen is de straatinspectie. Daarbij worden woningen en gebouwen vanaf de openbare weg geïnspecteerd. Bij deze inspecties letten de inspectieteams speciaal op kwetsbare gebouwonderdelen zoals schoorstenen, balkons en ornamenten. Als de inspecteurs een mogelijk acuut onveilige situatie zien, maakt NCG direct afspraken met de eigenaar om deze situatie op te lossen.

Uitgebreide inspecties

Soms levert een straatinspectie onvoldoende informatie op. In dat geval wordt de woning verder onderzocht. Het gaat dan om een uitgebreide inspectie aan de buiten- en binnenkant van een woning of gebouw. Van deze uitgebreide inspectie bestaan twee varianten. Bij de eerste variant is het onderzoek vooral gericht op kwetsbare gebouwonderdelen. Dit onderzoek laat NCG uitvoeren als uit de straatinspectie blijkt dat er mogelijk kwetsbare onderdelen zijn, maar nog niet helemaal duidelijk is of deze onderdelen ook een risico vormen. De tweede variant is meer gericht op de constructie van uw woning. De inspecteur onderzoekt of die constructie sterk genoeg is. Hij kijkt daarbij onder andere naar vloeren, wanden, dak en fundering.

Van inspecties naar versterken

De inspecteur koppelt de resultaten van de inspecties terug aan NCG. Met die resultaten kan worden berekend of een woning versterkt moet worden en hoe dat het beste kan gebeuren. De aanpak kan daarbij per type gebouw verschillen. Afhankelijk van de situatie kan worden besloten tot veiliger maken, bouwkundig versterken of aardbevingsbestendig (ver)bouwen. Als maatregelen nodig zijn, maakt NCG een plan van aanpak en bespreekt dat met u.